Skip to content

ДГ Звездичка

ЗА НАС

Тук можете да прочетете повече за нас!

История на ДГ

   Първата детска градина в с. Петково е открита през 1968г. като полудневна група към съществуващото училище. През 1981г. се преобразува в целодневна детска градина и продължава да се помещава в сградата на училището. През 1989г. се построява и открива самостоятелна сграда в близост до училището и черквата на с. Петково. През 1999г. градината получава името “Звездичка”. Общата площ е 3329 кв.м, сградата е 300кв.м, а двора е 3029 кв.м. Детската градина е с 1 полуподземен етаж и 2 основни етажа. В обширния двор има орехови дървета, който подсигуряват прохлада за децата през горещите летни дни. Материалната база е привлекателно място за децата с пространства, съоръжения за игра, място за сътрудничество, познания и общуване.През годините се е обновявала и обогатявала,което е довело до една модерна база за игри и творчество на децата.  Капацитета и е максимум 30 деца, които винаги са били разпределени в една възрастова група. При откриването на детската градина  в продължение на няколко години е имало две групи, но поради липса на деца остава да съществува само една смесена група към настоящия момент в детското заведение се обучават и възпитават 28 деца. В сградата са разположени две занимални, една спалня, санитарен възел, столова, методически кабинет и разливно помещение. Детското заведение има физкултурен салон и отделно котелно помещение. В ДГ “Звездичка” с. Петково работи квалифициран педагогически персонал с опит и стаж: директор с група, старши учител, помощник-възпитатели, медицинска сестра, касиер–домакин и огняр.

            Екипът на детската градина акцентира върху създаване на атмосфера на сигурност, спокойствие, толерантност, екипност и доверие за пълноценно осъществяване на образователната политика, обучение и квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти.

            Въз основа на програмната система по която работи детската градина, организацията на работа на помощник-възпитателите позволява в съответната възрастова група за децата да полагат грижи, обучават, възпитават и социализират екип от 4-ма души- 2-ма педагози и 2 помощник-възпитател, като помощник-възпитателите  подпомага активно педагога и участва пряко във всички форми на педагогическо взаимодействие.

            Педагозите притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”и „магистър” на висшето образование, с присъдена професионално-квалификационни степени с тенденция за защита на по-високи степени.

           Компетентността на персонала е ключът към висококачествено образование и грижа в детска възраст. Усилията са насочени в посока използване на творческия потенциал на целия екип, грижа за всеки член и създаване на условия  всеки да се чувства лидер на своето място, с повече делегирани права.

           Персоналът на детската градина е мотивиран да придобива непрекъснато нови компетентности- личностни  и професионални, както и да повишава  квалификацията си на база идентифицирани потребности от обучение.

          В ДГ „Звездичка” с.Петково ежегодно се изготвя , актуализира при необходимост и изпълнява План за повишаване на  квалификацията на педагогическия и непедагогическия  персонал на детската градина.

         Екип на ДГ “Звездичка” – с.Петково:

        Директор с група – Христина Любенова Арангелова

        Старши учител –Мая Романова Родопска

       помощник-възпитатели – Боянка Христова Стойчева и Йорданка Петрова Миленова

       касиер–домакин- Цветанка Красимирова Стаменова

        мед. сестра – Цанка Христова Алексова

         огняр–Кирил Будинов Анев